Algemene voorwaarden

WHY-Coaching Voedingsadvies & gezonde levensstijl.

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

WHY-Coaching:
Florieke Marsman, door vele trainingen op het gebied van voeding en welzijn deskundig geworden, handelend als zelfstandig ondernemer; tevens fit-coach & trainer hierna te noemen als Voedingsdeskundige met ruim vijf jaar ervaring. Gediplomeerd gewichtsconsulent met specialisatie voeding voor kinderen. 
Klant:
Degene aan wie door de voedingsdeskundige advies of coaching verleend wordt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s)
Activiteit:
Door WHY-Coaching georganiseerd. O.a. Challenge, trainingen, workshops en behandelingspakketten. 
Praktijkadres:
De voedingsdeskundige geeft advies of training aan de cliënt op één van de zodanig opgegeven adressen.
Online Coaching/training & Advies:
Coaching/training of advies dat online te volgen is via het internet op een computer, laptop en/of mobiele telefoon.

Artikel 2, Algemeen
WHY-Coaching geeft op één van de praktijklocaties voedingsadvies na een zorgvuldige intake. Huisbezoek in overleg mogelijk met een kleine toeslag. Bij een eventuele wijziging ligt het als taak van de voedingsdeskundigen per direct de klant op de hoogte te stellen. 

Artikel 3, Basis
WHY-Coaching kan de klant helpen op basis van een persoonlijk intake gesprek. Na het bepalen van de doelen, word er minimaal een vervolg afspraak gepland. Tevens bieden we de mogelijkheid om online de klant te adviseren & te coachen. Gegevens van de klanten worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering
Indien een klant verhinderd is op een afgesproken tijdstip van de afspraak op één van onze locaties dient hij- of zij, WHY-Coaching hiervan ruim van te voren op de hoogte te stellen. Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, gebeurd dit niet, dan is WHY- Coaching gerechtigd om de desbetreffende afspraak aan de klant in rekening te brengen. Hierbij dient de klant rekening te houden met zon- of feestdagen. Dan er een termijn van 48 uur in acht genomen.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor er een activiteit aanvangt deelt WHY-Coaching de klant mondeling of indien gewenst schriftelijk mede welke tarieven er worden berekend.
Basis-§tarieven zijn te vinden op de website.
Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. WHY-Coaching is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren voor de te leveren diensten, als door onvoorziene omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij WHY-Coaching zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Intellectueel eigendom
WHY-Coaching behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte voedingsadviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis. De in de vorige zin genoemde zaken mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van WHY-Coaching of geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door WHY-Coaching verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling
Tenzij anders afgesproken dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Compensatie door de klant met bestaande of vermeende vorderingen op WHY- Coaching uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien de klant niet tijdig betaalt, is WHY-Coaching gerechtigd de klant toegang tot een challenge te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan WHY Coaching te voldoen.
Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.

Indien de nota 30 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is WHY-Coaching gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
WHY-Coaching heeft het recht een overeengekomen consult op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloed sfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade. Als alternatief kan online begeleiding worden aangeboden. 

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Voor elke activiteit en/of Persoonlijk voedingsplan geldt voor WHY-Coaching een inspanningsverplichting. WHY-Coaching kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. WHY-Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het volbrengen van een Challenge.

WHY-Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door WHY-Coaching van door WHY-Coaching verstrekte voedingsschema’s en adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van WHY-Coaching. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade, waartegen de WHY-Coaching verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden kan WHY-Coaching nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Indien de assuradeur van WHY- Coaching om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van WHY-Coaching te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van een consult. WHY-Coaching kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht.
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van WHY-Coaching is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11, Tarieven.
Algemene voorwaarden WHY-Coaching Voedingsadvies & gezonde levensstijl, Hengelo Dec. 2020.

Volg ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Contact

WHY-Coaching
P.C. Hooftlaan 50
7552 HG Hengelo (Ov).
06-239 66 666
[email protected]

Op afspraak

Maandag 08:30 – 12:00
18:00 – 21:00
Dinsdag op afspraak
Woensdag 08:30 – 12:00
18:00 – 21:00
Donderdag gesloten
Vrijdag 08:30 – 12:00
Zaterdag op aanvraag
Zondag gesloten

Pin It on Pinterest

Share This